«ـه‌ی» درست‌تر از «ـۀ»

به دلایل زیر، ـه‌ی از ـۀ درست‌تر است:

۰۱ آیا در «الف تا یا»ی الفبا ء وجود دارد؟ اگر «ی» جزو حروف اصلی است و ء از نشانه‌های فرعی و همردیف تشدید و تنوین و اعراب، چگونه ممکن است فرع بر اصل مقدم باشد؟!

۰۲ اگر «نَه» مضاف یا موصوف شود، کسره‌ی آن را چگونه بنویسیم؟ در عبارت «نه‌ی من به نۀ شما به ه‌ی» کدام «نه» درست‌تر است؟

۰۳ چگونه ممکن است «ی» پس از مصوت‌های ـا و ـو روا باشد، اما پس از مصوت ـِه مردود؟ خانۀ شما بر سرای ما چه مزیتی دارد؟ سبوی ما با کوزۀ شما چه تفاوتی دارد؟

۰۴ افزوده بر جمله‌ی «پس از گذشتن دستۀ [سینه‌زنی] درها را بستند» درست است یا افزوده‌ بر جمله‌ی «پس از گذشتن دسته [ی سینه‌زنی] درها را بستند»؟ (نک: قواعد جامع املای فارسی، جمشید سرمستانی، ص۱۶۱).

۰۵کتاب ’«تندرستی برای همۀ» دکتر فلانی‘ درست است یا کتاب ’«تندرستی برای همه»‌ی دکتر فلانی‘؟ (نک: قواعد جامع املای فارسی، جمشید سرمستانی، ص۱۶۱).

۰۶ اگر نقش صامت میانجیِ «ی» در «خانِۀ ِ»، پیونددادن دو زیر (کسره) است، این همزه‌ی جهنده‌‌ی معلق و این یای دم‌بریده، برای متصل‌کردن دو زیر، آن بالا (ـۀ/ۀ) چه می‌کند؟!

تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ // Print This Postدیدگاه ها :