مطالعه ی مالیات شیرین به صورت کتاب

فهرست تفصیلی

سرآغاز.. ۱۳

بخش اول

مالیات شیرین… ۱۵

فصل اول

از هست‌ها تا بایدها. ۱۷

از قدرت تا حکمت.. ۱۷

از تحول تا تکامل.. ۱۸

از تقابل تا همسویی نفع ملی و نفع شخصی.. ۲۰

از ابهام تا شفافیت.. ۲۱

از دولت امر تا دولت نهی.. ۲۱

کدام بهتر است؟. ۲۱

فصل دوم

طرح مالیات شیرین… ۲۲

معمایی سه‌ضلعی.. ۲۲

اصلاح بی‌واسطه. ۲۳

راهکار پیشنهادی.. ۲۳

لزوم مقررات‌پیرایی‌ و به‌نگاری قانون.. ۲۵

کمترین فایده‌ی طرح مالیات شیرین.. ۲۶

محرک بازار و بازار محرک.. ۲۷

محرک انتخاباتی.. ۲۷

فصل سوم

مزیت‌های مالیات شیرین… ۲۹

تداوم ارتباط.. ۲۹

حلوای نقد بهتر از سرکه‌ی نسیه. ۲۹

فرمول واحد. ۳۰

عامل وحدت ملی.. ۳۰

توانایی الگوشدن.. ۳۰

شفاف‌شدن آمارهای اقتصادی.. ۳۱

ترکیب اصول اولیه‌ی سوسیالیسم با سرمایه‌داری.. ۳۱

بهره‌مندی معکوس از اصل توانایی و اصل بهره‌مندی.. ۳۲

فصل چهارم

طرح‌ها و قوانین مشابه مالیات شیرین… ۳۳

معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته. ۳۳

معافیت برخی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های تعاونی و خصوصی.. ۳۴

ساخت فضاهای فرهنگی و ورزشی در بافت‌های فرسوده. ۳۴

مشارکت در پروژه های مناطق کمتر از یکصدهزار نفر جمعیت.. ۳۵

ماده‌ی ۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت.. ۳۵

وقف خاص… ۳۵

طرح قرضه‌ی اجباری.. ۳۶

فصل پنجم

شباهت‌های مالیات شیرین با نظام مالی اسلام.. ۳۸

بازگشت کامل.. ۳۸

رشد. ۳۹

بهره‌وری نه بهره‌برداری.. ۳۹

تشویق سرمایه‌گذاری و مبارزه با حبس سرمایه. ۳۹

متفاوت‌نبودن تعلق و اصابت مالیاتی.. ۴۰

نداشتن آثار تورمی.. ۴۰

کم‌هزینه‌‌‌بودن.. ۴۱

پرهیز از منش غاصبانه. ۴۲

قاعده‌ی نفی‌ضرر. ۴۲

اصل سهولت.. ۴۳

اصل تسلیط.. ۴۴

خوداظهاری و خودتشخیصی.. ۴۵

نزدیک‌بودن محل مصرف.. ۴۵

تراضی.. ۴۶

مطرح‌‌‌‌نبودن بحث «اصالت فرد» و «اصالت جمع». ۴۶

مطرح‌نبودن موضوع فاصله‌ی طبقاتی.. ۴۷

رابطه‌ی دوستانه. ۴۸

اصطکاک نداشتن با تولید. ۴۸

فصل ششم

مالیات شیرین و بازنگری در برخی تحلیل‌های مالیاتی…. ۴۹

بازنگری در تعریف و برخی ویژگی‌های مالیات.. ۴۹

بازنگری در رویکرد انتخاب بین بد و بدتر. ۵۰

بازنگری در معمای رکود تورمی.. ۵۰

بازنگری در اجتناب‌ناپذیری اختلال‌زایی مالیات‌ها ۵۲

بازنگری در ترادف «کاهش نابرابری» با «کاهش فقر». ۵۲

بازنگری در ناسازگاری «کارایی مالیاتی» و «عدالت مالیاتی». ۵۳

بی‌معنا‌شدن اثر جانشینی و اثر درآمدی.. ۵۴

فصل هفتم

همسویی مالیات شیرین با اصول مالیات‌ستانی…. ۵۵

همسویی با تعریف علم اقتصاد. ۵۵

همسویی با تعریف مالیات.. ۵۶

همسویی با اصول مالیاتی اسمیت.. ۵۶

همسویی با اصل اقتصاد ارشادی.. ۵۶

همسویی با اصل تقویت انگیزه‌های در‌ونی.. ۵۷

همسویی با اصل قانون‌گذاری واقع‌گرایانه. ۵۸

همسویی با اصل اقناع.. ۵۸

همسویی با اصل اعتماد به دولت.. ۵۸

همسویی با اصل رضایت نسبی.. ۵۹

همسویی با اصل حداکثر‌کردن مزیت اجتماعی.. ۶۰

همسویی با اصل بیطرفی مالیات.. ۶۰

همسویی با اصل کوتاه‌کردن مراحل پرداخت.. ۶۰

همسویی با اصل کارایی مالیاتی.. ۶۱

همسویی با اصل پیشرفت پارتو. ۶۱

همسویی با اصل همسویی نفع شخصی و نفع ملی.. ۶۱

بخش دوم

نقد نظام مالیاتی. ۶۳

فصل اول

نقد تحلیل‌های مالیاتی متناقض….. ۶۵

عوارض خروج از خانه! ۶۵

معنویت مالیات! ۶۶

جابجا انگاشتن علت و معلول! ۶۶

ناکارآمدی مالیات‌های شرعی! ۶۸

مالیات و زکات؛ هم اجباری، هم اختیاری! ۷۰

همکاری اجباری! ۷۳

فرار مالیاتی یعنی فساد اقتصادی! ۷۳

منّت مالیاتی! ۷۴

قدمت مالیات یعنی حقانیت آن! ۷۵

مقصر تاریخی! ۷۸

جبران خدمات دولت! ۷۹

افزایش مخارج دولت؛ افزایش مالیات! ۸۲

مالیات؛ ابزار پاسخ‌گویی به مردم! ۸۲

مالیات؛ ابزار کنترل تورم! ۸۳

مالیات؛ خیرخواهی کامل! ۸۴

فرار مالیاتی؛ ننگ اجتماعی! ۸۵

جدا انگاشتن فرهنگ‌سازی و اصلاح قوانین! ۸۷

فصل دوم

معایب انواع کلی مالیات‌ها. ۸۸

معایب مالیات‌های مستقیم. ۸۸

معایب مالیات‌های غیرمستقیم. ۸۹

معایب مالیات بر ارزش افزوده. ۹۰

معایب مالیه‌ی تورمی.. ۹۰

مغایرت مالیه‌ی تورمی با اسلام. ۹۱

فصل سوم

مالیات و اصل لوشاتولیه.. ۹۳

پنهان‌کاری و حساب‌سازی.. ۹۳

رشوه. ۹۵

گسترش اقتصاد غیررسمی.. ۹۷

شکاف مالیاتی.. ۹۸

پرهزینه‌بودن.. ۹۹

افزودن بر وظایف نهادهای قضایی و انتظامی.. ۱۰۰

دیوان‌سالاری.. ۱۰۱

رفاه‌زدایی و نقض‌غرض… ۱۰۱

روابط غیردوستانه. ۱۰۲

نپرداختن وجوه شرعی.. ۱۰۲

افزودن بر معافیت‌ها ۱۰۲

خروج سرمایه. ۱۰۴

اصطکاک با تولید. ۱۰۴

انتقال مالیات.. ۱۰۷

راه‌های انتقال مالیات… ۱۰۷

عوامل مؤثر بر انتقال مالیات… ۱۰۸

فصل چهارم

عوامل تشدید مالیات‌گریزی… ۱۱۰

هزینه‌های غیرضروری دولت.. ۱۱۰

مفاسد اقتصادی.. ۱۱۱

دشواری کسب‌وکار. ۱۱۱

بی‌اعتمادی.. ۱۱۱

وجهه‌ی نهاد مالیات‌ستان.. ۱۱۱

نارضایتی از حکومت.. ۱۱۲

فصل پنجم

روش‌های پذیراندن مالیات… ۱۱۳

تقسیط.. ۱۱۳

کوتاه‌کردن دوره‌های مالیاتی.. ۱۱۴

کم‌کردن درصد مالیات‌ها ۱۱۴

افزایش تدریجی درصد مالیات.. ۱۱۵

تبلیغات و القا ۱۱۶

ترکیب مالیات با امور خیریه. ۱۱۶

نقد این ترکیب ناهمگون.. ۱۱۷

مالیات‌های‌ نامحسوس… ۱۱۹

توزیع بار مالیاتی.. ۱۲۰

افزودن بر مقدار واقعی مالیات.. ۱۲۰

مالیات توزیعی.. ۱۲۱

بخش سوم

اسلام بی‌مالیات…. ۱۲۵

فصل اول

مالیات‌نبودن تکالیف مالی اسلام.. ۱۲۷

خراج. ۱۲۷

عشور. ۱۲۹

جزیه. ۱۲۹

خمس و زکات.. ۱۳۱

فصل دوم

علل اجباری انگاشتن زکات… ۱۳۲

 1. شباهت واجب و اجباری.. ۱۳۲

لزوم، وجوب، الزام، اکراه، اجبار، عنف… ۱۳۳

 1. برداشت سطحی از قرآن.. ۱۳۴
 2. سیره‌ی ابوبکر در زکات‌ستانی.. ۱۳۷

ماجرای کشتن مالک‌بن نویره. ۱۳۹

فصل سوم

اثبات اجباری‌‌‌‌نبودن زکات… ۱۴۱

 1. سیره‌ی پیامبر. ۱۴۱

اخراج زکات‌گریزان از مسجد. ۱۴۱

داستان ثعلبه. ۱۴۲

داستان ابولبابه انصاری… ۱۴۲

کم‌ارزش دانستن انفاق پس از مرگ… ۱۴۳

 1. سیره‌ی امام علی.. ۱۴۳
 2. سیره‌ی حضرت کاظم. ۱۴۴
 3. خدمت رایگان ذوالقرنین.. ۱۴۴
 4. پاسخ خلیفه‌ی اموی به والی مصر. ۱۴۵
 5. عبادی‌بودن و قصد تقرب.. ۱۴۵
 6. هم‌کناری نماز و زکات در قرآن.. ۱۴۶
 7. انفاق‌های مستحب.. ۱۴۶
 8. مشروط‌‌‌‌نبودن به وجود حکومت.. ۱۴۷
 9. اختصاص به افراد حقیقی.. ۱۴۷
 10. معاف‌بودن ارث از زکات.. ۱۴۸
 11. مطرح‌نبودن بحث دیون ممتاز. ۱۴۹
 12. اعتماد کامل.. ۱۵۰
 13. سهولت فرار از زکات.. ۱۵۰
 14. سادگی قوانین زکات.. ۱۵۰
 15. نبود سازوکار و احکام مجازات و جریمه. ۱۵۱
 16. نبود سازوکار بازگرداندن پرداخت اضافی.. ۱۵۱
 17. شمول همگانی.. ۱۵۱
 18. درصد ثابت.. ۱۵۲
 19. حرمت دروغ.. ۱۵۳

نتیجه‌گیری.. ۱۵۳

فصل چهارم

باهم‌سنجی ادبیات مالیات‌ستانی و ادبیات اسلام.. ۱۵۴

فضای مالیات‌ستانی.. ۱۵۴

ادبیات نظام مالی اسلام. ۱۵۷

فهرست منابع.. ۱۵۸

Print This Postدیدگاه ها :