مطالعه ی مالیات شیرین به صورت کتاب

 فهرست منابع 

 

امیری، هادی، ۱۳۸۷، «درآمدی بر نقش هنجارها در تمکین مالیاتی»، مجموعه‌مقالات نخستین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

باقری، محمود و دیگران، ۱۳۹۲، «حاکمیت، وصول مالیات و نقش بخش خصوصی»، مجموعه‌مقالات همایش ارتقای سلامت اداری نظام مالیاتی، تهران، نشر میزان.

برزگری، ۱۳۹۴، محمد و مجید عبدی، هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی، چ۴، تهران، کیومرث.

پورفرج، علیرضا، ۱۳۸۸، «جایگاه مالیات‌های اسلامی و متعارف و ارتباط متقابل آن‌ها»، مجموعه‌مقالات دومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

پورفرج، علیرضا و حبیب انصاری‌سامانی، ۱۳۹۰، «نقش مالیات اسلامی زکات در رشد و توسعه‌ی اقتصادی در مقایسه با مالیات‌های متعارف»، مجموعه‌مقالات سومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

تاری، فتح‌الله، ۱۳۸۹، تأثیر تعرفه‌ها در واردات، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

توکلی، احمد، ۱۳۹۱، مالیه‌ی عمومی برای دانشجویان علوم انسانی، چ۱۷، تهران، سمت.

تهذیبی، حمید، ۱۳۹۰، «مطالعه‌ی تطبیقی مالیات‌های متعارف و مالیات‌های اسلامی»، مجموعه‌مقالات سومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

جعفری، مهدی و عبدالله شهبازی، ۱۳۸۸، «بررسی تأثیر اقتصادی زکات بر توزیع درآمد»، مجموعه‌مقالات دومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

جولید، محمود، ۱۳۸۹، گفتارهایی در مالیه‌ی عمومی در اسلام، چ۲، تهران، دانشگاه امام صادق.

خورشیدی، غلامحسین، ۱۳۷۴، گفتارهای اقتصادی، ج۲، تهران، مؤسسه‌ی اطلاعات.

دادگر، یدالله، ۱۳۸۹، مالیه‌ی عمومی و اقتصاد دولت، چ۵، تهران، نورعلم.

رجبی، مهتاب، ۱۳۸۸، «مبانی و وِیژگی‌های مالیات‌های اسلامی و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی»، مجموعه‌مقالات نخستین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

رسولی‌شمیرانی و دیگران، ۱۳۹۰، «ارتباط بین مالیات‌های متعارف و مالیات‌های دینی با تأکید بر وجوه مشترک»، مجموعه‌مقالات ‌سومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

رضایی‌دوانی، مجید، ۱۳۸۷، «ویژگی‌های منابع مالی دولت اسلامی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری اقتصادی» مجموعه‌مقالات نخستین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

رضایی‌دوانی، مجید، ۱۳۸۹، مقدمه‌ای بر مالیه‌ی عمومی در اسلام، تهران، سمت.

رضوی، بهزاد، ۱۳۹۲، «تقویت اصل قانونی‌‌‌بودن جرایم و کیفرهای مالیاتی»، مجموعه‌مقالات همایش ارتقای سلامت اداری نظام مالیاتی، تهران، ۱۳۹۲٫

رنجبری، ابوالفضل و علی بادامچی، ۱۳۹۳، حقوق مالی و مالیه‌ی عمومی، چ۱۲، تهران، مجد.

رنگریز، حسن و غلامحسین خورشیدی، ۱۳۸۹، مالیه‌ی عمومی و تنظیم خط‌مشی مالی دولت، چ۹، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

رهبر، فرهاد، ۱۳۸۸، فساد اقتصادی، ماهیت و سمت‌گیری، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.

زهی، نقی و شهرزاد محمدخانلی، ۱۳۹۰، «بررسی عوامل مؤثر در مالیات‌های اسلامی به‌عنوان یکی از اهرم‌های رشد و توسعه اقتصادی»، مجموعه‌مقالات سومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

سجادی، سیدمحسن، ۱۳۸۸، «تنافی بین عبادیت و وجوب اخذ زکات در مالیات‌های اسلامی»، مجموعه‌مقالات نخستین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

سجادی، سیدمحسن، ۱۳۹۰، «مزایای وجوه مالی اسلامی برای تطبیق بر مالیات بر ارزش افزوده»، مجموعه‌مقالات سومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

سیدنورانی، سیدمحمدرضا و سیدمهدی موسوی‌بررودی، ۱۳۸۸ «جایگزینی خمس و زکات به‌عنوان بخشی از درآمدهای مالیاتی؛ راهکاری برای گسترش فرهنگ مالیات‌های اسلامی» مجموعه‌مقالات دومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

سیدنورانی، سیدمحمدرضا، ۱۳۸۸، فرار مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

شفیعی، سعیده، ۱۳۹۰، بررسی معافیت‌های مالیاتی در بخش‌ها و مؤسسات خیریه در ایران و سایر کشورها»، مجموعه‌مقالات سومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

عباسی، محمدرضا، ۱۳۹۰، حقوق مالیات‌ها از منظر حقوق خصوصی، تهران، نگاه بیّنه.

عرب‌مازار، علی‌اکبر، گردآورنده و مترجم و ویراستار،۱۳۸۲، جستارهایی در سیاست‌گذاری مالیاتی، تهران، دانشکده امور اقتصادی.

عزیزی، سعید، ۱۳۹۰، «برسی ارتباط بین مالیات‌های اسلامی و مالیات‌های جدید»، مجموعه‌مقالات سومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

عزیزی، غلامرضا، ۱۳۹۰، مالیه‌ی عمومی و خط مشی دولت‌ها، چ۲، تهران، کوهسار.

غلامی، علی، ۱۳۸۶، آیین رفتار حرفه‌ای کارکنان سازمان امور مالیاتی‌، تهران، بچه‌ها سلام.

فرجی، یوسف، ۱۳۸۸، کلیات علم اقتصاد، چ۳، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

فیرحی، داوود، ۱۳۸۸، تاریخ تحول دولت در اسلام، چ۴، قم، دانشگاه مفید.

کیاءالحسینی، سیدضیاءالدین، ۱۳۸۸،مجموعه‌مقالات نخستین همایش مالیات‌های اسلامی، پیشگفتار، قم، دانشگاه مفید.

کیاءالحسینی، سیدضیاءالدین، ۱۳۸۹، «مطالعه تطبیقی اجرای قانون زکات کشور با بعضی از کشورهای اسلامی»، مجموعه‌مقالات دومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

کیاءالحسینی، سیدضیاءالدین، ۱۳۹۰، «همگرایی مذاهب پنجگانه فقهی در اموال مشمول زکات و خمس»، مجموعه‌مقالات سومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

گیل، جیت، ۲۰۰۰، مدیریت سازمان مالیاتی، ترجمه‌ی علی‌اکبر عرب‌مازار و مرتضی ملانظر، تهران، دانشکده‌ی امور اقتصادی.

گیلک‌حکیم‌آبادی، محمدتقی، ۱۳۸۷، «مقایسه‌ی وجوه شرعی (خمس و زکات) با مالیات»، مجموعه‌مقالات نخستین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

مزیکی، عباس و محمدمهدی زاهدی، ۱۳۹۰، «راهکار افزایش کارآیی معافیت مالیاتی خیرین»، مجموعه‌مقالات سومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

مصباحی‌مقدم، غلامرضا و دیگران، ۱۳۹۰، «جستارهایی فقهی‌تاریخی دررابطه‌با مالکیت و مصارف منابع درآمدی دولت اسلامی»، مجموعه‌مقالات سومین همایش مالیات‌های اسلامی، قم، دانشگاه مفید.

منتی‌نژاد، صادق، ۱۳۹۲، «سنجش اثربخشی حمایت کیفری از درآمدهای دولت با تأکید بر درآمدهای مالیاتی»، مجموعه‌مقالات همایش ارتقای سلامت اداری نظام مالیاتی، تهران، نشر میزان.

نظری، حسن‌آقا، ۱۳۹۰، مجموعه‌مقالات سومین همایش مالیات‌های اسلامی، سخنرانی در میزگرد اول، قم، دانشگاه مفید.

نظری، حسن‌آقا، ۱۳۹۰، مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

نمازی، حسین، ۱۳۸۹، نظام‌های اقتصادی، تهران، شرکت سهامی انتشار.

یثربی‌، محمد، ۱۳۹۱، فتوحات خلفا، قم، آیت‌الله بهبهانی.

یوسفی، محمدرضا، ۱۳۹۰، مجموعه‌مقالات سومین همایش مالیات‌های اسلامی، سخنرانی در میزگرد اول، قم، دانشگاه مفید.

Print This Postدیدگاه ها :