دغدغه‌داران کم‌دقت

در جزوه‌ی آموزشی مؤسسه‌ی ویراستاران پارس، ویراست پانزدهم، آمده است:

ویرایش صوری

دغدغه‌دار چهرۀ یکدست

و آراسته‌بودن ظاهر نوشته

پیش از مطالعه‌ی ادامه‌ی متن، سعی کنید خودتان اشکالش را دریابید.

 

اشکالش این است که خودش نایکدست است! صحیح:

دغدغه‌دار یکدستی چهره و آراستگی ظاهر نوشته

یا

دغدغه‌دار چهره‌ی یکدست و ظاهر آراسته‌ی نوشته

یا

دغدغه‌دار یکدست‌بودن چهره و آراسته‌بودن ظاهر نوشته

تاریخ انتشار : ۵ فروردین ۱۳۹۵ // Print This Post



دیدگاه ها :