ویراست جدیدتر

وجود ایراد ویرایشی در آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی پذیرفتنی نیست. وجود ایراد ویرایشی بر جلد کتاب هم توجیه‌بردار نیست. اما بر جلد ویراست دوم کتاب فرهنگ املایی خط فارسی یک ایراد ویرایشی فاحش وجود دارد: ویراست جدید! ویراست بعدی این کتاب پرایراد را چه خواهند نامید؟ ویراست جدیدتر؟!

download (1)

تاریخ انتشار : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ // Print This Postدیدگاه ها :