«ـه‌ی» درست‌تر از «ـۀ»

به دلایل زیر، ـه‌ی از ـۀ درست‌تر است: ۰۱ آیا در «الف تا یا»ی الفبا ء وجود دارد؟ اگر «ی» جزو حروف اصلی است و ء از نشانه‌های فرعی و همردیف تشدید و تنوین و اعراب، چگونه ممکن است فرع بر اصل مقدم باشد؟! ۰۲ اگر «نَه» مضاف یا موصوف شود، کسره‌ی آن را چگونه […]

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

ویراست جدیدتر

وجود ایراد ویرایشی در آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی پذیرفتنی نیست. وجود ایراد ویرایشی بر جلد کتاب هم توجیه‌بردار نیست. اما بر جلد ویراست دوم کتاب فرهنگ املایی خط فارسی یک ایراد ویرایشی فاحش وجود دارد: ویراست جدید! ویراست بعدی این کتاب پرایراد را چه خواهند نامید؟ ویراست جدیدتر؟!

۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

دغدغه‌داران کم‌دقت

در جزوه‌ی آموزشی مؤسسه‌ی ویراستاران پارس، ویراست پانزدهم، آمده است: ویرایش صوری دغدغه‌دار چهرۀ یکدست و آراسته‌بودن ظاهر نوشته پیش از مطالعه‌ی ادامه‌ی متن، سعی کنید خودتان اشکالش را دریابید.   اشکالش این است که خودش نایکدست است! صحیح: دغدغه‌دار یکدستی چهره و آراستگی ظاهر نوشته یا دغدغه‌دار چهره‌ی یکدست و ظاهر آراسته‌ی نوشته یا دغدغه‌دار […]

۵ فروردین ۱۳۹۵